วันพุธ, 30 กรกฎาคม 2557 14:10

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัทฟินิคซ พลัพแอนด์เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชมสงแวดลอม 2 ประชมสงแวดลอม 3 ประชมสงแวดลอม 4

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น  โดย อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น (นายสมพล  โนดไธสง) พร้อมด้วย เจ้าหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม  เข้าร่วมประชุม คณะทำงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้าน กลิ่น และ ฝุ่นละอองบริษัทฟินิคซ แอนด์เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2557