วันจันทร์, 29 ตุลาคม 2561 12:25

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 : กระบวนงานพัสดุ การเงิน และบัญชี รุ่นที่ 1

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมอินทรารีเจ้นท์ กรุงเทพมหานคร  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์และการแก้ไขอุปสรรคในการปฏิบัตงานที่ต่างพื้นที่และปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนเพื่อการให้บริการที่ทันสมัย ตรงตามความต้องการของประชาชนยิ่งขึ้น 

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *