วันศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561 09:10

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 : กระบวนงานส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย รุ่นที่ 1

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวมถึงถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์และการแก้ไขอุปสรรคในการปฏิบัตงานที่ต่างพื้นที่และปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนเพื่อการให้บริการที่ ทันสมัย ตรงตามความต้องการของประชาชนยิ่งขึ้น 

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *