วันพฤหัสบดี, 20 ธันวาคม 2561 10:14

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 : กระบวนงานแผนงานยุทธศาสตร์ และส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมโมเดนา บาย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวมถึงถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์และการแก้ไขอุปสรรคในการปฏิบัตงานที่ต่างพื้นที่และปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนเพื่อการให้บริการที่ ทันสมัย ตรงตามความต้องการของประชาชนยิ่งขึ้น 

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *