Print this page
วันพฤหัสบดี, 10 มกราคม 2562 13:59

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 : กระบวนงานส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย รุ่นที่ 2

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 ณ โรงแรมวินซ์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวมถึงถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์และการแก้ไขอุปสรรคในการปฏิบัตงานที่ต่างพื้นที่และปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนเพื่อการให้บริการที่ ทันสมัย ตรงตามความต้องการของประชาชนยิ่งขึ้น 

รูปภาพเพิ่มเติม