วันศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2562 09:21

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ บลูม บาย ทีวีพูล จังหวัดนครราชสีมา เพือให้บุคลากรของ สปอ. (ส่วนกลาง) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ยุคใหม่ องค์ประกอบหลักของระบบจัการความรู้ตาม ISO 30401 รวมทั้งฝึกทักษะและฝึกปฏิบัติการใช้เครืองมือเบื้องต้นในการจัดการความรู้เพื่อการวิเคราะห์และขยายผลการดำเนินการให้มีความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบในระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *