วันพุธ, 15 มกราคม 2563 09:28

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2

 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 -14  มกราคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ ฯ เพือให้บุคลากรของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ยุคใหม่ องค์ประกอบหลักของระบบจัการความรู้ตาม ISO 30401 รวมทั้งฝึกทักษะและฝึกปฏิบัติการใช้เครืองมือเบื้องต้นในการจัดการความรู้เพื่อการวิเคราะห์และขยายผลการดำเนินการให้มีความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบในระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *