วันพุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2563 10:11

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4  กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพือให้บุคลากรของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ยุคใหม่ องค์ประกอบหลักของระบบจัการความรู้ตาม ISO 30401 รวมทั้งฝึกทักษะและฝึกปฏิบัติการใช้เครืองมือเบื้องต้นในการจัดการความรู้เพื่อการวิเคราะห์และขยายผลการดำเนินการให้มีความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบในระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *