วันพุธ, 11 มีนาคม 2563 09:09

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6

 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10  มีนาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัดอุบลราชธานี เพือให้บุคลากรของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 5 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ยุคใหม่ องค์ประกอบหลักของระบบจัการความรู้ตาม ISO 30401 รวมทั้งฝึกทักษะและฝึกปฏิบัติการใช้เครืองมือเบื้องต้นในการจัดการความรู้เพื่อการวิเคราะห์และขยายผลการดำเนินการให้มีความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบในระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *