folder องค์ความรู้จากกิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Categories

folder Success Story Sharing (SSS) กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
folder การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560
folder การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ . ....
folder การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับ industry 4.0 (ส่วนภูมิภาค)
folder การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายให้สอดคลองกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
folder การสัมมนาเชิงปฏิบีติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศและที่เกี่ยวข้อง (ส่วนกลาง)
folder สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ
folder สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงกระบวนงานทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 (3 กระบวนงาน)