ข่าวประกาศ (ข่าววิ่ง) (2)

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2-7"

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเดอ ปริ้นเซส จังหวัดอุดรธานี

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์

    คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

 ตรวจสอบ คลิก  

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ " เสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน  ครั้งที่ 2-7  

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเดอ ปริ้นเซส จังหวัดอุดรธานี

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์

    คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

 ตรวจสอบ คลิก