KM-Inspiration

 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10  มีนาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัดอุบลราชธานี เพือให้บุคลากรของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 5 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ยุคใหม่ องค์ประกอบหลักของระบบจัการความรู้ตาม ISO 30401 รวมทั้งฝึกทักษะและฝึกปฏิบัติการใช้เครืองมือเบื้องต้นในการจัดการความรู้เพื่อการวิเคราะห์และขยายผลการดำเนินการให้มีความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบในระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น

 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25  กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเดอ ปรี้นเซส จังหวัดอุดรธานี เพือให้บุคลากรของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ยุคใหม่ องค์ประกอบหลักของระบบจัการความรู้ตาม ISO 30401 รวมทั้งฝึกทักษะและฝึกปฏิบัติการใช้เครืองมือเบื้องต้นในการจัดการความรู้เพื่อการวิเคราะห์และขยายผลการดำเนินการให้มีความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบในระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น

 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4  กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพือให้บุคลากรของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ยุคใหม่ องค์ประกอบหลักของระบบจัการความรู้ตาม ISO 30401 รวมทั้งฝึกทักษะและฝึกปฏิบัติการใช้เครืองมือเบื้องต้นในการจัดการความรู้เพื่อการวิเคราะห์และขยายผลการดำเนินการให้มีความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบในระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น

 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29  มกราคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ ฯ เพือให้บุคลากรของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ยุคใหม่ องค์ประกอบหลักของระบบจัการความรู้ตาม ISO 30401 รวมทั้งฝึกทักษะและฝึกปฏิบัติการใช้เครืองมือเบื้องต้นในการจัดการความรู้เพื่อการวิเคราะห์และขยายผลการดำเนินการให้มีความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบในระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น

 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 -14  มกราคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ ฯ เพือให้บุคลากรของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ยุคใหม่ องค์ประกอบหลักของระบบจัการความรู้ตาม ISO 30401 รวมทั้งฝึกทักษะและฝึกปฏิบัติการใช้เครืองมือเบื้องต้นในการจัดการความรู้เพื่อการวิเคราะห์และขยายผลการดำเนินการให้มีความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบในระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2-7"

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเดอ ปริ้นเซส จังหวัดอุดรธานี

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์

    คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

 ตรวจสอบ คลิก  

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ " เสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน  ครั้งที่ 2-7  

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเดอ ปริ้นเซส จังหวัดอุดรธานี

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์

    คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

 ตรวจสอบ คลิก  

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ บลูม บาย ทีวีพูล จังหวัดนครราชสีมา เพือให้บุคลากรของ สปอ. (ส่วนกลาง) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ยุคใหม่ องค์ประกอบหลักของระบบจัการความรู้ตาม ISO 30401 รวมทั้งฝึกทักษะและฝึกปฏิบัติการใช้เครืองมือเบื้องต้นในการจัดการความรู้เพื่อการวิเคราะห์และขยายผลการดำเนินการให้มีความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบในระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน-1พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวมถึงถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์และการแก้ไขอุปสรรคในการปฏิบัตงานที่ต่างพื้นที่และปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนเพื่อการให้บริการที่ ทันสมัย ตรงตามความต้องการของประชาชนยิ่งขึ้น 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวมถึงถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์และการแก้ไขอุปสรรคในการปฏิบัตงานที่ต่างพื้นที่และปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนเพื่อการให้บริการที่ ทันสมัย ตรงตามความต้องการของประชาชนยิ่งขึ้น 

หน้าที่ 1 จาก 4