folder รายงานอื่นๆ

Documents

Image ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

By 29 download

Download (jpg, 60 KB)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ.JPG

pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

By 37 download

Download (pdf, 1.75 MB)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปร.PDF

pdf รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

By 13 download

Download (pdf, 232 KB)

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

pdf รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ แนวทา

By 18 download

Download (pdf, 1.03 MB)

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ-แนวทา.pdf

pdf สรุปผลความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่

By 26 download

Download (pdf, 655 KB)

สรุปผลความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่.pdf