folder จัดซื้อจัดจ้าง

Documents

pdf 1 จัดซื้อจ้างน้ำมันเชื้อเพลิง

By 39 download

Download (pdf, 5.90 MB)

1.จัดซื้อจ้างน้ำมันเชื้อเพลิง.pdf

pdf 1 วัสดุสำนักงาน

By 15 download

Download (pdf, 6.71 MB)

1.วัสดุสำนักงาน.pdf

pdf 2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

By 14 download

Download (pdf, 3.96 MB)

2.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์.pdf

pdf 2จัดซื้อจ้างค่าเช่ารถพร้อมคนขับ

By 13 download

Download (pdf, 2.81 MB)

2จัดซื้อจ้างค่าเช่ารถพร้อมคนขับ.pdf

pdf 3 วัสดุงานบ้านงานครัว

By 26 download

Download (pdf, 3.94 MB)

3.วัสดุงานบ้านงานครัว.pdf

pdf 5 ดอกไม้พานพุ่ม

By 11 download

Download (pdf, 3.73 MB)

5.ดอกไม้พานพุ่ม.pdf

pdf 6 จัดซื้อเเอร์ส่วนที่1

By 19 download

Download (pdf, 4.28 MB)

6.จัดซื้อเเอร์ส่วนที่1.pdf

pdf 6 จัดซื้อเเอร์ส่วนที่2

By 13 download

Download (pdf, 9.13 MB)

6.จัดซื้อเเอร์ส่วนที่2.pdf

pdf 7 จ้างคนสวน

By 32 download

Download (pdf, 4.61 MB)

7.จ้างคนสวน.pdf

pdf 8 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

By 19 download

Download (pdf, 3.67 MB)

8.จ้างเหมาเจ้าหน้าที่.pdf

pdf 9 จัดจ้างติดตั้งสายLan

By 14 download

Download (pdf, 4.89 MB)

9.จัดจ้างติดตั้งสายLan.pdf