ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  2. การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
  3. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ดี