ยุทธศาสตร์

เเผนการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ปี 2563

เป้าหมายการพัฒนา : สร้างมูลค่าอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว รองรับ 4.0 เเละเป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม

 

ประเด็นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

1. การส่งเสริมเเละการสร้างคุณค่าในอุตสาหกรรมขนาดเล็กเชิงนวัตกรรม เพื่อรอบรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ผลิตภัณฑ์ปาล์ม พืชสมุนไพร บาติด เรือหัวโทง สปา ฮาลาล น้ำพุร้อน)

2. การพัฒนาอุตสาหกรรมเข้มเเข็งเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม

3. การเสริมสร้างศักยภาพเเละต่อยอดภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างเข้มเเข็ง ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

4. การพัฒนาสมรรถนะองค์กร เพื่อให้การให้บริการที่มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ ทันสมัย เเละมีธรรมาภิบาล

 

เเผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2561-2564

เป้าหมายการพัฒนา : การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มเเข็งของภาคเกษตรเเละชุมชนอย่างยั่งยืน

 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

1. พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน

2. การพัฒนาระบบเเละสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมงเเละปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มเเข็งอย่างยั่งยืน

3. การเสริมสร้างเเละพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

เเผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561-2565

เป้าหมายการพัฒนา : เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกาตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่ เป็นมิตรกับส่ิ่งเเวดล้อม เเละปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนเเปลง

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดกระบี่

1. พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) เพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล เเละเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ระดับภูมิภาคเเละนานาชาติ

2. ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตรเเละเเปรรูปสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดเเละพลังงานทางเลือก

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ เเละปรับตัวเท่าทันต่อบริบท การเปลี่ยนเเปล

4. อนุรักษ์เเละฟืิ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน