วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรบูรณาการและผลักดันอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้”