วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

   “สร้างมูลค่าอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว รองรับ4.0 และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”