พันธกิจ

พันธกิจ (Mission)

1. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ระลึกและผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว ที่ใช้ประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์พื้นถิ่น มาสร้างเรื่องราวเพื่อสร้างมูลค่า และส่งเสริมการสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม

2. สร้างต้นแบบอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและต้นแบบอุตสาหกรรมจากเศษวัสดุของเสียและขยะ เพื่อนำไปสู่การขยายผลและการพัฒนาต่อยอด 

3. ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการให้มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน ทั้งในระดับโรงงานอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน เพื่อการอยู่ร่วมกันกับชุมชนและการเป็นเมือง             ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยเพื่อเพิ่มคุณค่าอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม

5. ให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการพัฒนาตามแนวคิด Thailand 4.0