พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) ของอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสามารถแข่งขันในตลาดได้
  2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงานที่ดี ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว
  3. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอุตสาหกรรม (Value Added) และวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม (Zero Waste)
  4. ปลูกฝังค่านิยม และวินัยที่ดีของแรงงานภาคอุตสาหกรรม