ปลัดฯ กอบชัย ร่วมแถลงข่าวสร้างความเชื่อมั่นอาหารไทยปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยการรับรองตนเอง (self-declaration) ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม

21 ม.ค 2564

 

วันนี้ (21 มกราคม 2564)  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแถลงข่าวเรื่อง “สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ด้วยการรับรองตนเอง (self-declaration) ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว และมีนางวรวรรณ  ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สถาบันอาหาร สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และกรมควบคุมโรค จัดทำแนวทางการรับรองตนเอง (Self-Declaration) ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ด้วยมาตรการร่วม 3 ภาคีภายใต้แนวทางมาตรฐานของ GMP HACCP และ ISO22000 เพื่อควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและป้องกันผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารโดยรวมของประเทศในวงกว้าง โดยใช้มาตรการจัดการสุขอนามัย 3 ด้าน คือ การจัดการสุขอนามัยในสถานประกอบการ กระบวนการผลิต และบุคลากร พร้อมเสริมมาตรการป้องกันการปนเปื้อนและแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หากสถานประกอบการได้ดำเนินการตามขั้นตอนการรับรองของสถานประกอบการครบถ้วนแล้ว  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะออกเอกสารเพื่อแสดงว่า สภาอุตสาหกรรมฯ กรมควบคุมโรค สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และสถาบันอาหารได้ทวนสอบแล้วว่าสถานประกอบการมีการรับรองตนเองว่าเป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินตนเอง IPHA ซึ่งจะได้เครื่องหมายรับรองตนเองว่าเป็นสถานประกอบการที่มีการดูแลบุคลากร กระบวนการผลิต และสถานที่ ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย “IPHA : Industrial and Production Hygiene Administration”