ปลัดกอบชัยฯ มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2562

17 ส.ค 2563

วันนี้ (17 สิงหาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 โดยมีนายจุลพงษ์ ทวีศรี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธนานันท์ นายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นทั้ง 10 ท่าน ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอให้ทุกท่านปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนให้แก่งานนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติราชการจนประสบผลสำเร็จ เป็นที่ยอมรับอย่างน่าภาคภูมิใจ ซึ่งคุณงามความดีและสิ่งที่ท่านได้รับยกย่องในวันนี้ หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ข้าราชการคนอื่นๆ ได้นำไปเป็นแบบอย่าง นำไปศึกษาเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป