วันพฤหัสบดี, 16 เมษายน 2563 13:10

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดกระบี่ พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

ประกาศ แจ้งลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดกระบี่

      กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดกระบี่ มีมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง หรือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     ท่านสามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขากระบี่ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563...รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

     ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามมาที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๒๙๙๘ ต่อ 13 หรือ 0