วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564 09:59

สอจ.กระบี่ เข้าสำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายเพื่อประเมินศักยภาพ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ที่จะเข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C)

วันที่ 18 - 19 มกราคม 2564 นายพิทักษ์  บุญคงแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา  สรรเสริญ นักวิชาการอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวณัฐสุดา  ไกรสินธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวอมราวดี เอียดดำ นักวิชาการมาตรฐาน เข้าสำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายเพื่อประเมินศักยภาพ ความต้องการของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ที่จะเข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพลงบ้านเขาค้อม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคบ้านสหกรณ์ โดยนายไพศาล แจ่มใส  ซึ่งประกอบกิจการเลี้ยงโคเนื้อและแพะ และผลิตโก้โก้ ตำบลคีรีวง อำเภออ่าวลึก และกลุ่มจักรสานทางปาล์ม ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จักรสานจากทางปาล์ม ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่