ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

พิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การยกระดับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตามมาตรฐานสากล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

01 ธ.ค 2563

วันนี้ (1 ธันวาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การยกระดับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตามมาตรฐานสากล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งมอบนโยบาย เป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ให้แก่บุคลากรอุตสาหกรรมจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้าชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งก่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนงานรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้าร่วมด้วย ณ ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ   สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการนำหลักการมาตรฐาน ISO/IEC 17065: 2012 ไปใช้ในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายและเป้าประสงค์ในการยกระดับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค สร้างความเชื่อมั่นในการรับรองผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมีองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคการปฏิบัติงาน เกิดทักษะและมีศักยภาพในการพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ และเป็นโอกาสอันดีในการทบทวนและซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงาน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม      

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม การเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน และการตลาดสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น

30 พ.ย 2563

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม การเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน และการตลาดสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Connect) ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วย นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นาวสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม โดยมี นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บริษัท ไรซ์ แอกเซล จำกัด อาคารเกษรทาวเวอร์ กรุงเทพฯ สำหรับ กิจกรรม การเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน และการตลาดสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Connect) ดังกล่าว เป็นการยกระดับการส่งเสริมสตาร์ทอัพไทย ผ่านการความร่วมมือกับภาคเอกชนที่ให้ความสนใจร่วมลงทุนสตาร์ทอัพในกลุ่ม Deep Technology โดยการจัดตั้งทีมกูรูดีพร้อม (DIProm Guru) เพื่อบ่มเพาะและดำเนินการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ในระยะเริ่มต้น เพื่อให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ และต้นแบบเชิงนวัตกรรมในการนำไปทดสอบเชิงพาณิชย์

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชนฯ ครั้งที่ 2/2564

30 พ.ย 2563

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน “มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน” ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม                                                                                                  งาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน “มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน” เป็นกิจกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางธุรกิจจากการระบาดของโรคโควิด 19 ให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าดี มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในราคาโรงงาน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือไม่ให้ประชาชนรับภาระจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ บริเวณโดยรอบกระทรวงอุตสาหกรรม.

อ่านต่อ...


แถลงข่าวพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 (The Prime Ministry Award 2020)

30 พ.ย 2563

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในงานแถลงข่าวพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 (The Prime Minister's Industry Award 2020)  ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจัดขึ้นเป็นปีที่ 28 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจใหม่ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม อก. 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 มีผู้ประกอบการได้รับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 79 รางวัล พร้อมรางวัลชมเชย 5 รางวัล แบ่งออกเป็น รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม 1 รางวัล โดย บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 48 รางวัล และรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น 30 รางวัล สำหรับการจัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ จัดงาน“Coconut Festival” ดันกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีสู่ฮับอุตสาหกรรมมะพร้าว ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

28 พ.ย 2563

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการตลาดเชิงรุกและสร้างการรับรู้ในเชิงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ “Coconut Festival” โครงการแปรรูปมะพร้าวครบวงจรสู่สินค้ามูลค่าสูง (High Value)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุระ เพชรพิรุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายพิชิต มิทราวงศ์ นายชาตรี เวทสรณสุธี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย นางลักษมี รุจิระมานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม นางอทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธงชัย เมืองสนธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเปิดงาน ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับหรือเพิ่มมูลค่ามะพร้าว เพราะมะพร้าวเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มีโอกาสในการพัฒนาและขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานโดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ-ภาคเกษตรกร กลางน้ำ-ภาคอุตสาหกรรมอย่าง SMEs และปลายน้ำ-การตลาดที่เป็นธุรกิจที่ทำการส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าว ซึ่งอุตสาหกรรมมะพร้าวได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1. ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อการบริโภค เช่น อุตสาหกรรมมะพร้าวแห้ง อุตสาหกรรมน้ำมันมะพร้าว อุตสาหกรรมกะทิเข้มข้น อุตสาหกรรมมะพร้าวฝอยแห้ง อุตสาหกรรมน้ำตาลมะพร้าว และ 2.อุตสาหกรรมเพื่ออุปโภค เช่น อุตสาหกรรมเส้นใยมะพร้าว อุตสาหกรรมแท่งเพาะชำ อุตสาหกรรมเผาถ่านจากกะลามะพร้าว และปัจจุบันมะพร้าวเป็นสินค้าที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดี มีความสำคัญในภาคอุตสาหกรรมและมีการส่งออกในหลากหลายผลิตภัณฑ์ แต่ยังประสบปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ กระทรวงอุตสาหกรรม จึงมีได้มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี หรือกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี จัดทำโครงการแปรรูป มะพร้าวครบวงจรสู่สินค้ามูลค่าสูง (High Value) ผ่านกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจัดงาน“Coconut Festival” เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีช่องทางพบปะผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปมะพร้าวและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล (GMP, HACCP, Halal และ อย.)     “การจัดงาน Coconut Festival ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนสู่ผู้บริโภคได้โดยตรง และยังเป็นโอกาสที่ดีที่ให้ผู้ประกอบการได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ มาช่วยในการแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปมะพร้าวต่อยอดด้วย นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปมะพร้าวครบวงจรสู่สินค้ามูลค่าสูง (High Value) ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยส่งเสริมการตลาดเชิงรุกกลุ่มลูกค้าเฉพาะ (Niche Market) จะทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสในการพัฒนาและขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลดีต่อภาคเกษตรกรผู้ปลูกและจำหน่ายมะพร้าวให้มีรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น และในโอกาสนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) นั้น กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐก็ได้มีโครงการเพิ่มวงเงินให้แก่เอสเอ็มอีที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนฯ และการพักชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย”  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ วรวรรณ ลงพื้นที่สมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ได้เงินสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

27 พ.ย 2563

  วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2563) นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัท เจม เพลส พร๊อพเพิร์ตี้ จำกัด อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้ประกอบกิจการธุรกิจโรงแรม โดยบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เพื่อนำไปก่อสร้างห้องอเนกประสงค์ ห้องครัว ลานอาคาร ห้องนวด และระเบียงรอบอาคาร  โดยมีนายชูชาติ ชัยฤทธิเลิศ กรรมการบริษัท เจม เพลส พร๊อพเพิร์ตี้ จำกัด ให้การต้อนรับ และมีนายพิชิต มิทราวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย นางลักษมี รุจิระมานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม นางอทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธงชัย เมืองสนธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมลงพื้นที่  

อ่านต่อ...


รมว.สุริยะฯ เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2563 รางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2563 และรางวัลไทยแลนด์ คาร์ มาร์เก็ตติ้ง อวอร์ด 2563

27 พ.ย 2563

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 63 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีประกาศผลรางวัลและมอบรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2563 รางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2563 และรางวัลไทยแลนด์ คาร์ มาร์เก็ตติ้ง อวอร์ด 2563 พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "นโยบายรัฐขับเคลื่อนหลัง Covid-19 แนวโน้มที่สดใส" จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย ซึ่งรถยนต์ที่ได้รับรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2563 ได้แก่ ซึ่งรถยนต์เอสยูวี มาสด้า ซีเอ็กซ์-30 จากบริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และมีนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วย ณ สโมสรราชพฤกษ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กทม.  

อ่านต่อ...


รมว.สุริยะฯ เปิดงาน OIE FORUM ประจำปี 2563

26 พ.ย 2563

  วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน  เปิดงานและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ มุมมองใหม่ของอุตสาหกรรมไทยหลังสถานการณ์โควิด-19 ในงาน OIE FORUM  ประจำปี 2563 "New Perspective of Thailand Industry มองมุมกลับ ปรับมุมคิด พลิกวิกฤตอุตสาหกรรม " โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน และมีนายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค   นายสุริยะฯ กล่าวว่า “ภาคอุตสาหกรรมไทยจำเป็นต้องปรับทิศทางการพัฒนาให้สอดรับกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมไทยเป็นเครื่องยนต์หลักที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงฯ เดินหน้าผลักดันการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาในยุค New Normal ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นการบูรณาการทำงานภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐภาคอุตสาหกรรม องค์กรภาคเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา รวมถึงภาคประชาชน ให้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงฯ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันปรับปรุงและขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ ให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและการประกอบการต่อไป” # OIE FORUM ประจำปี 2563 #กระทรวงอุตสาหกรรม #prindustry  #มองมุมกลับ ปรับมุมคิด พลิกวิกฤตอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครั้งที่ 6-1/2563

25 พ.ย 2563

วันนี้ (25) พฤศจิกายน 2563 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครั้งที่ 6-1/2563  เพื่อพิจารณาแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้ข้อคิดข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามกรอบยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งขับเคลื่อน กำกับ ติดตามและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมี นายประกอบ วิวิธจินดา  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรี ฯ สุริยะ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม

24 พ.ย 2563

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมี นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำอุตสาหกรรม นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางวรวรรณ ชิตอรุณ นายจุลพงษ์ ทวีศรี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อก.1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


Page 1 of 347