ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดกอบชัยฯ เปิดการสัมมนา“การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นนำแนวคิด "ตลาดและนวัตกรรม นำอุตสาหกรรมไทย" ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

19 ก.ย 2563

จังหวัดขอนแก่น : วันนี้ (19 กันยายน 63) เวลา 13.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม” พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่บุคลากรสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 4 และ 5 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นส่งเสริมพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด "ตลาดและนวัตกรรม นำอุตสาหกรรมไทย" มี นางวรวรรณ ชิตอรุณ นายจุลพงษ์ ทวีศรี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสมพล โนดไธสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมอวานีฯ จังหวัดขอนแก่น   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0    #กระทรวงอุตสาหกรรม #พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร #ตลาดและนวัตกรรม นำอุตสาหกรรมไทย #prindustry  

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม

17 ก.ย 2563

วันนี้ (17 กันยายน 2563) เวลา 08.30 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการในด้านต่าง ๆ โดยที่ประชุมฯ ได้แจ้งถึงคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 243/2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายให้ดูแลจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย    นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้แจ้งกำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ วัดคฤหบดี แขวงบางยี่ชัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ รวมถึงตารางการจัดสรรสลากบำรุงสภากาชาดไทยกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2563 โดยมี นายสุรพล ชามาตย์ นางวรวรรณ ชิตอรุณ นายจุลพงษ์ ทวีศรี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและโครงการยุวชนอาสา

16 ก.ย 2563

วันนี้ (16 กันยายน 2563) นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและโครงการยุวชนอาสา ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายสรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ  

อ่านต่อ...


รองปลัดวรวรรณฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของ สปอ.

16 ก.ย 2563

วันนี้ (15 กันยายน 2563) นางวรวรรณ  ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ นายสุระ เพชรพิรุณ นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเสน่ห์ นิยมไทย ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกรระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


สุริยะเร่งพัฒนา “อุตสาหกรรม 4.0” ยกระดับการผลิตอุตฯ ไทย ตอบสนองการบริโภคยุค New Normal

14 ก.ย 2563

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผยภาคอุตสาหกรรมไทยจำเป็นต้องยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ให้เร็วขึ้นกว่าเดิม เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปหลังผู้บริโภคปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่ New Normal ให้ทัน ชี้เป็นโอกาสดึงนักลงทุนที่ต้องการย้ายฐานการผลิตหลังไทยสามารถควบคุมโควิด-19 ได้ดี    นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เตรียมแผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ให้เร็วขึ้นจากเดิม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการยุคใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยภาคอุตสาหกรรมจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยหลังแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมในช่วงครึ่งปีหลังฟื้นตัว อุตสาหกรรมหลักโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและการแพทย์จะยังคงขยายตัวต่อเนื่องตามความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก เกิดการลงทุนและการจ้างงานเพิ่มขึ้น ในขณะที่อุตสาหกรรมหลักอื่นจะค่อย ๆ ฟื้นตัวตามการผ่อนคลายมาตรการและการใช้จ่ายภายในประเทศที่ดีขึ้น เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและยานยนต์ อุตสาหกรรม Hard disk drive อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในต่างประเทศยังคงน่าเป็นห่วง พฤติกรรมการบริโภคทั่วโลกมีความเปลี่ยนแปลงจากเดิม มีการบริโภคสินค้าคงทนที่ลดลงตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ในขณะที่การบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคกลับเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ภาคอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนี้ให้ทัน และใช้โอกาสจากวิกฤตในครั้งนี้ดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาสร้างฐานการผลิตในไทย   “สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เป็นตัวเร่งให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลถูกนำมาใช้ประกอบการทำงานและชีวิตประจำวัน ผู้บริโภคจำเป็นต้องปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่ New Normal ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่คาด ภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องยกระดับให้สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนี้ให้ทัน และต้องเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตต่อไป ด้วยเหตุนี้ ภาคอุตสาหกรรมไทยจึงจำเป็นต้องยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ให้เร็วขึ้นกว่าเดิม มุ่งใช้เทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในสถานการณ์ต่างประเทศที่นักลงทุนต้องการย้ายฐานการผลิตเพื่อกระจายความเสี่ยง จึงจำเป็นต้องเร่งจัดทำมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายต่าง ๆ ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ และเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานเพื่อรองรับการทำงานในยุคอุตสาหกรรม 4.0” นายสุริยะ กล่าวปิดท้าย   นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)  กล่าวว่า การยกระดับอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 จะเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการทำงานผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายอัจฉริยะ พร้อมนำข้อมูลการทำงานไปวิเคราะห์และประมวลผลสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยทำให้อุตสาหกรรมการผลิตทำงานได้รวดเร็ว ยืดหยุ่น และสามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มศักยภาพให้อุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ประกอบกับสถานการณ์ต่างประเทศที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในฐานการผลิตสำคัญ รวมทั้งสถานการณ์สงครามการค้า ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกต้องชะงักลง อุตสาหกรรมบางประเภทขาดชิ้นส่วนการผลิต เกิดปัญหาทางด้านการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายเริ่มทบทวนแผนการผลิตใหม่และมีความต้องการย้ายฐานการผลิตออกเพื่อกระจายความเสี่ยง นับเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะดึงดูดผู้ให้ประกอบการเข้ามาลงทุน โดยที่ประเทศไทยมีจุดแข็งทางด้านของแรงงานที่มีฝีมือและมีการควบคุมโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ดี สอดรับกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มุ่งพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมที่จะย้ายเข้ามาใหม่ได้ รวมถึงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC การเตรียมความพร้อมในสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติได้ทันที ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ สศอ. เร่งจัดทำมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่น ๆ ต่อไป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP SMEs ภาคเหนือ ที่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมาจำหน่าย

18 ส.ค 2563

  วันนี้ (18 สิงหาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย  นายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP SMEs จากคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 6 ภาคเหนือนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมาจำหน่าย ภายใต้กิจกรรม "สปอ. ร่วมใจช่วยผู้ประกอบการไทย สู้ภัยโควิด-19" ในระหว่างวันที่ 17-28 สิงหาคม 2563  โดยมีสินค้า อาทิ  ผลิตภัณฑ์จากเหล็กน้ำพี้  ยาสีฟันสมุนไพร  แชมพู  สบู่  ผลิตภัณฑ์บำรุงผม  โลชั่นเปลือกกล้วยไข่  กล้วยตาก  น้ำพริกกุ้ง  ธัญพืชอบกรอบ ขนมเปี๊ยะ  กระหรี่ปั๊ป ฯลฯ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสโมสรกระทรวงอุตสาหกรรม (อาคารนารายณ์)  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ วรวรรณ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ GPP

18 ส.ค 2563

วันนี้ (18 สิงหาคม 2563) นางวรวรรณ ชิตอรุณรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ   สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด เพื่อรองรับการบริหารจัดการจ้อมูล (Big Data) สำหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีแผนในการบูรณาการข้อมูลจากแบบฟอร์มเดียว (Single form) เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ครอบคลุม 76 จังหวัด พร้อมทั้งเชื่อมโยงระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้เข้ากับระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม (i-Industry)  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2562

17 ส.ค 2563

วันนี้ (17 สิงหาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 โดยมีนายจุลพงษ์ ทวีศรี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธนานันท์ นายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นทั้ง 10 ท่าน ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอให้ทุกท่านปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนให้แก่งานนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติราชการจนประสบผลสำเร็จ เป็นที่ยอมรับอย่างน่าภาคภูมิใจ ซึ่งคุณงามความดีและสิ่งที่ท่านได้รับยกย่องในวันนี้ หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ข้าราชการคนอื่นๆ ได้นำไปเป็นแบบอย่าง นำไปศึกษาเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ เร่งช่วย SMEs ฝ่าวิกฤตโควิด-19 เล็งเพิ่มยอดขาย ลดเสี่ยงการเกิดหนี้ ต่อยอดธุรกิจ

17 ส.ค 2563

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เร่งเสริมสภาพคล่อง            ทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ SMEs ด้วยการจัดงาน“เสริมสร้างโอกาสทางการตลาดและการเงินแก่ธุรกิจ SMEs” เน้นเพิ่มยอดขาย ลดโอกาสการเกิดหนี้ (NPL) และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อว่างานดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง   นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจทั่วโลกเกิดภาวะชะงักงัน เนื่องจากแต่ละประเทศ มีมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวัง ทำให้การขับเคลื่อนทางธุรกิจไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ทั้งระบบอุปสงค์ อุปทาน ระบบโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนที่เกิดการชะลอตัว อันส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอี (SMEs) ที่มีเงินทุนในการทำธุรกิจน้อยกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  ได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) ซึ่งที่ผ่านมากองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นลูกหนี้กองทุนมาเป็นระยะ ทั้งการพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุดเป็นระยะเวลา 1 ปี และการให้สินเชื่อเพิ่มเติมแก่ลูกหนี้กองทุน โดยจนถึงปัจจุบันกองทุนฯ ได้อนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) แล้ว 10,750 ราย วงเงินกว่า 17,500 ล้านบาท “แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะเริ่มคลี่คลาย แต่ขณะเดียวกันผลกระทบภาคอุตสาหกรรมจากสถานการณ์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง กระทรวงฯ ได้ให้ความสำคัญในการความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) ทั้งที่เป็นลูกหนี้กองทุนฯ และที่ไม่ใช่ลูกหนี้ของกองทุนฯ จึงได้มีแนวคิด ในการจัดงาน“เสริมสร้างโอกาสทางการตลาดและการเงินแก่ธุรกิจ SMEs”ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SMEs) ให้ธุรกิจสามารถเพิ่มยอดขาย ลดโอกาสการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ขณะเดียวกันยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนฯ และผลงานของกระทรวงอีกด้วย”ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว  สำหรับกิจกรรม “เสริมสร้างโอกาสทางการตลาดและการเงินแก่ธุรกิจ SMEs” คาดว่าจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นลูกหนี้ของกองทุน กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ Startups และกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ได้มาตรฐานคุณภาพจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี กว่า 600 บูท การเสวนาให้ความรู้ในยุค New Normal อาทิ การค้าขายออนไลน์ โอกาสการทำธุรกิจใหม่ ๆ ตลอดจนการเปิดตัวสินเชื่อรูปแบบใหม่ที่จะให้บริการแก่ SMEs ในปีงบประมาณ 2564 คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) จำนวนหนึ่งพันราย ให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ---------------------- 13 ส.ค. 63  

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุม ครม.สัญจร

14 ส.ค 2563

วันนี้ (14 สิงหาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) โดยมี นายสุรพล ชามาตย์ นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุระ เพชรพิรุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อก.1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    

อ่านต่อ...


Page 1 of 336