รองปลัดวรวรรณฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของ สปอ.

16 ก.ย 2563

วันนี้ (15 กันยายน 2563) นางวรวรรณ  ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ นายสุระ เพชรพิรุณ นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเสน่ห์ นิยมไทย ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกรระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม