ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

การประชุมรับฟังความเห็นต่อมาตรการยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์เป็นวัตถุดิบในการผลิต (กลุ่มผลิตภัณฑ์กระเบื้องและท่อซีเมนต์ใยหิน)

20 ต.ค 2563

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน การประชุมรับฟังความเห็นต่อมาตรการยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์เป็นวัตถุดิบในการผลิต (กลุ่มผลิตภัณฑ์กระเบื้องและท่อซีเมนต์ใยหิน)  โดยมี นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาการ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย นายศุภชัย โปฎก ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


การประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลของโรงงาน ครั้งที่ 2/2563 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

20 ต.ค 2563

วันนี้ (20 ตุลาคม 2563) นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลของโรงงาน ครั้งที่ 2/2563 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยมี นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายประสิทธิ์ วงษาเทียมผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย    

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เปิดการฝึกสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ

20 ต.ค 2563

  วันนี้ ( 20 ตุลาคม 2563)  นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด พร้อมมอบแนวนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2563 เพื่อบริหารจัดการข้อมูล เชื่องโยง แลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูล พร้อมยกระดับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนต่อไป   โดยมี นางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) #กระทรวงอุตสาหกรรม #อุตสาหกรรมจังหวัด #แลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูล #prindustry    

อ่านต่อ...


อก. จับมือ มอ. ร่วมผลักดันการเชื่อมโยงวิทย์ ฯ – เทคโนโลยี –นวัตกรรม ยกระดับความได้เปรียบการแข่งขันอุตสาหกรรมของประเทศ

19 ต.ค 2563

​กระทรวงอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลักดันการเชื่อมโยงองค์ความรู้และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ยกระดับการแข่งขัน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคอุตสาหกรรมไทย พร้อมเดินหน้าร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมในโครงการการผลักดันแนวความคิดและผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ : BCG HACKATHON and Innovation bazaar 2020 กระตุ้นการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และการเจรจาธุรกิจ คาดหวัง  สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 300 ล้านบาท ​นางวรวรรณ ชิตอรุณ  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ดังกล่าว เพื่อให้เกิดการยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม จึงได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ มอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการรวบรวมความรู้ และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่พร้อมสู่การนำมาใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม โดยร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในด้านการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าสินค้า และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน                 โดยมีเป้าหมายดำเนินการในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมต่าง ๆ จำนวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านยางพารา ด้านปาล์มน้ำมัน ด้านอาหาร ด้านแพทย์ สปา และพืชสมุนไพร ด้านดิจิทัล  ด้านโลจิสติกส์ และด้านการพัฒนาธุรกิจ SMEs โดยกรอบความร่วมมือ จะเป็นการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย รวมถึงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อนำมาประยุกต์ ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนด้านผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนสื่อทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ เป็นต้น   ​นอกจากนี้ เพื่อให้เห็นการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในโครงการการผลักดันแนวความคิดและผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ : BCG HACKATHON and Innovation bazaar 2020 เพื่อเพิ่มศักยภาพความพร้อมของนักวิจัย ตลอดจนบุคลากรที่มีความพร้อมถ่ายทอด หรือต่อยอดงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ และยังเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกิจกรรมการเจรจาธุรกิจจาก 35 ผลงาน มูลค่าการเจรจาธุรกิจมากกว่า 30 ล้านบาท โดยเชื่อว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 300 ล้านบาท  ​ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จะเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เกิดประโยชน์ต่อวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 อย่างมีศักยภาพ  

อ่านต่อ...


กระทรวงอุตสาหกรรม อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ทอดถวาย ณ วัดคฤหบดี เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา

16 ต.ค 2563

วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 ณ วัดคฤหบดี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ    โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทรา ร่วมบริจาคจตุปัจจัยทำบุญ และร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมียอดกฐินเพื่อถวายพระภิกษุ สามเณร และถวายจตุปัจจัยบำรุงพระอารามหลวง จำนวน 7,626,005.23 บาท    พร้อมกันนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรและองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา จำนวน 4 ทุน ได้แก่ โรงเรียนวัดคฤหบดี(จันทรสถิตย์) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดคฤหบดี โรงเรียนวัดบวรมงคลโรงเรียนพระปริยัติธรรมคฤหบดี วัดบวรมงคลราชวรวิหาร   การทอดกฐินเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชน ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย และเป็นทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม โดยเป็นการรวมพลังแห่งความสามัคคี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจในการสร้างบุญกุศลสร้างความสุขของการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้งเป็นการจรรโลงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มั่นคงดำรงอยู่เจริญวัฒนาสถาพรสืบไป  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม

15 ต.ค 2563

วันนี้ (15 ตุลาคม 2563) เวลา 08.30 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในด้านต่างๆ โดยที่ประชุมฯ ได้แจ้งกำหนดการเพื่อให้ทุกหน่วยงานเตรียมการ อาทิ การประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน การจัดงาน OUTLET  เพื่อประชาชน ณ บริเวณโดยรอบกระทรวงอุตสาหกรรม ในช่วงปลายปี 2563 การบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงแรงงงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย     กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ วัดคฤหบดี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก.1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  #ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ผู้บริหาร ก.อุตฯ ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค 2563

วันนี้ (13 ตุลาคม 2563) เวลา 08.30 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี ณ บริเวณท้องสนามหลวง #กระทรวงอุตสาหกรรม #วางพวงมาลาและถวายบังคม #prindustry

อ่านต่อ...


ผู้บริหาร ก.อุตฯ  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค 2563

  วันนี้ (13 ตุลาคม 2563) เวลา 07.00 น. นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานพิธี ณ บริเวณท้องสนามหลวง #กระทรวงอุตสาหกรรม #พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตร #prindustry

อ่านต่อ...


ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค 2563

ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ ให้สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย เข้าพบ

12 ต.ค 2563

วันนี้ (12 ตุลาคม 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ นายวชิระ เรืองมาลัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย นำคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบ เพื่อหารือพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ประเด็นทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปัจจุบันและอนาคต และการผลักดันมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยมี นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อก.1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


Page 2 of 341