ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานชุมชนบ้านาต้นจั่น จ.สุโขทัย

01 ส.ค 2563

จังหวัดสุโขทัย : วันนี้ (1 สิงหาคม 2563) เวลา 13.00 น. นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานชุมชนบ้านาต้นจั่น ดูการสาธิตตุ๊กตาบาร์โหน ชมการสาธิตการทำผ้าหมักโคลน ผ้าด้นมือ ชมศูนย์จำหน่ายสินค้าของชุมชนบ้านนาต้นจั่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนางเสงี่ยม แสวงลาภ ประธานกลุ่มชุมชนบ้านนาต้นจั่น ให้การต้อนรับ   บ้านนาต้นจั่น เป็นชุมชนที่มีภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมที่สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งบรรพชนทำให้เกิดกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มทอผ้า จักสาน และงานหัตถกรรมจากตอไม้ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ในไร่นา นอกจากนี้ยังเป็นชุมชนที่มีศักยภาพด้านทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่แปรมาเป็นสินค้ามีชื่อเสียง เช่น ผ้าหมักโคลน โดยโคลนช่วยทำให้ผ้านิ่มซึ่งเป็นที่มาของ “ผ้าหมักโคลน” บ้านนาต้นจั่น นอกจากนี้ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งคือ ตุ๊กตาบาโหน งานสร้างสรรค์โดยคุณตาวงค์ เป็นของเล่นจากภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ควรค่าแก่การสืบทอดและเก็บสะสม    การเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ของบ้านนาต้นจั่น เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินการสำรวจศักยภาพชุมชนและความต้องการของชุมชนสร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้นำชุมชนเพื่อหาจุดร่วมกันในการสร้างความร่วมมือของผู้ผลิตสินค้าชุมชนและราษฎรทั่วทั้งชุมชน จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อรองรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวสร้างโอกาสทางการตลาด และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างการรับรู้สินค้าและบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน  

อ่านต่อ...


ก.อุตสาหกรรม บูรณาการร่วม ก.ยุติธรรม จัดกิจกรรม “ผูกพันรัก ทักษะอาชีพ สร้างงาน เสริมรายได้ กระจายโอกาสสู่ชุมชน” ฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศจากวิกฤตโควิด 19

01 ส.ค 2563

จังหวัดสุโขทัย : วันนี้ (1 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านนาต้นจั่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมผูกพันรัก ทักษะอาชีพ สร้างงาน เสริมรายได้ กระจายโอกาสสู่ชุมชน” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน    นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ผูกพันรัก ทักษะอาชีพ สร้างงาน เสริมรายได้ กระจายโอกาสสู่ชุมชน” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันนี้ และขอแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกอาชีพระยะสั้นทุกท่าน ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งจนสามารถยกระดับกลายเป็นต้นแบบหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 5 ดาว การจัดกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์ ชุมชนบ้านนาต้นจั่นในฐานะหมู่บ้าน CIV 5 ดาวได้เป็นอย่างดี เกิดการบูรณาการระหว่างชุมชนกับหน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีการเสริมสร้างทักษะอาชีพต่าง ๆ ให้แก่ราษฎรและผู้นําชุมชนในท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ   โดยกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสําคัญต่อนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อน การฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตของโควิด-19 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจภายในประเทศแบบพึ่งพาตนเองได้ บนพื้นฐานของการกระจายรายได้และความเจริญไปยังชุมชน ควบคู่กับการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้าปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมตามแนวทางของประเทศไทย 4.0 ผ่านกลไกต่าง ๆ โดยฟื้นฟูให้ทุกภาคส่วนกลับมาเข้มแข็งเป็นปกติ โดยเร็วและเติบโตได้ในอนาคต    ทั้งนี้ ได้มุ่งเป้ามาตรการฟื้นฟูดังกล่าวไปที่การ ประกอบการและการจ้างงานใน 4 กลุ่ม คือ 1) ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมและเอสเอ็มอี 2) ประชาชน แรงงาน และบัณฑิตจบใหม่ 3) ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน 4) ธุรกิจแปรรูปเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนมาตรการฟื้นฟูต่าง ๆ ของประเทศ โดยปัจจัยความสําเร็จที่สําคัญในการดําเนินงานดังกล่าวนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมบูรณาการกับกระทรวงยุติธรรม ผู้นําชุมชนบ้านนาต้นจั่น ประชาชน ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของทุกฝ่ายในรูปแบบของประชารัฐ เพื่อฝ่าฟันวิกฤตการณ์ต่าง ๆ และทําให้เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากกลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง   โดยมี นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสายชล การีพจน์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วม  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ ประชุมหารือแนวทางชักจูงนักธุรกิจไทยลงทุนใน Rubber City

01 ส.ค 2563

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อชักจูงนักธุรกิจไทยผู้สนใจลงทุนใน Rubber City โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ และกลุ่มบริษัทนักลงทุนไทย เข้าร่วม ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   โดยประเด็นในการหารือ มุ่งเน้นเกี่ยวกับการต่อยอดอุตสาหกรรมที่ใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ อีกทั้งแสดงถึงความพร้อมของ Rubber City ที่สามารถรองรับการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม และผลักดันให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน โดยมีภาครัฐและสถานศึกษาในพื้นที่ร่วมอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักลงทุนอีกด้วย  

อ่านต่อ...


กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมบริการอาหารและเครื่องดื่มในกิจกรรมจิตอาสา“ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี..เราสร้างไปด้วยกัน” ณ ท้องสนามหลวง

31 ก.ค 2563

  วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563)  กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการประชาชน     ในกิจกรรมจิตอาสา  “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี..เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วันที่  28  กรกฎาคม  2563  ณ บริเวณท้องสนามหลวง นำทีมโดย นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นางพงษ์ศิริ วรรณศรี  ผู้อำนวยกองตรวจราชการ  นางรวีวรรณ อุตรนคร ผู้อำนวยการกองกลาง  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการ ประกอบด้วย   แซนวิช ขนมปังและเครื่องดื่ม จำนวน 400 ชุด  ทอดมันและปอเปี๊ยะกุ้ง  จำนวน  400 ชุด   น้ำอ้อย  400  แก้ว  เจเล่  400  แก้ว   ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมจัดอาหารและเครื่องดื่ม    

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

31 ก.ค 2563

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมด้วย นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมส อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. วิสาข ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน ทั้งในด้านเชิงวิชาการและการสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และความร่วมมือในการวิจัยในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถต่อยอดความเชื่อมโยงจากการลงนามฯ ในครั้งนี้ ด้วยการเชิญบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจาก NIDA มาร่วมมือในโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป    

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 7/2563

31 ก.ค 2563

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 7/2563 โดยมีนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายสกล จุลาภา รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นเลขานุการและผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาประกอบด้วย การทำเหมือง สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ด้านละ 1 ท่าน และผู้แทนองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน พร้อมด้วยข้าราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยประเด็นหลักในการประชุม คือ ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตประทานบัตร จำนวน 6 เรื่อง ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ในโอกาสนี้ประธานได้แจ้งที่ประชุมร่วมยินดีกับนายสกล จุลาภา ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่เป็นรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองเเร่  บรรยากาศการประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย มีการนำเทคโนโลยีด้าน IT เข้ามาปรับใช้ในการประชุมในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ ประชุมผู้บริหารระดับสูง อก. พร้อมเร่งการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน 

31 ก.ค 2563

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บูรณาการและเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานในด้านต่างๆ อาทิ เร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน เร่งการเชื่อมโยงระบบ Big data การทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลสถานประกอบการ การจัดการกากอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานเกิดผลเป็นรูปธรรมสูงสุด ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


สมอ. ขยายเวลาการใช้มาตรฐานห้องแล็ป ISO 17025 เวอร์ชั่นใหม่ จาก 28 พฤศจิกายน ปีนี้ เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เยียวยาโควิด 19

31 ก.ค 2563

  สมอ. ขยายเวลาการใช้มาตรฐานห้องแล็ปเวอร์ชั่น 2017 เยียวยาโควิด 19 จากเดิมวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ    นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับภารกิจด้านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ หรือการรับรองห้องแล็ป ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025  ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ช่วยให้สินค้าและบริการมีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในระดับประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. เป็นหน่วยงานหลักที่ให้การรับรองห้องแล็ปมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ ISO และ ILAC ซึ่งเป็นองค์กรสากลที่เกี่ยวข้องกับการมาตรฐาน และการรับรองห้องแล็ประหว่างประเทศ ส่งผลให้ห้องแล็ปของไทยเป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากนานาประเทศ เป็นประโยชน์ต่อการค้าการส่งออกของประเทศไทยโดยรวม ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก และในโอกาสที่มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ซึ่งเป็นมาตรฐานห้องแล็ปกำลังจะมีการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นเป็น ISO/IEC 17025 : 2017 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ ทำให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าว จะต้องยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานใหม่ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ใบรับรองขาดอายุ และสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในทั่วทุกมุมโลก ISO และ ILAC จึงได้ประกาศขยายเวลาการปรับใช้มาตรฐานห้องแล็ปเวอร์ชั่นปี 2005 เป็นปี 2017 จากเดิมที่จะหมดอายุในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564     นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า สมอ. ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้แทนประเทศไทยในการเป็นสมาชิกของทั้ง 2 องค์กร จึงได้ขยายเวลาการปรับใช้มาตรฐานห้องแล็ปให้กับผู้ประกอบการของไทยเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับ ISO และ ILAC ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ซึ่งการขยายเวลาในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการห้องแล็ปของไทยมีเวลาในการปรับเปลี่ยนระบบการดำเนินงานให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด 19    “การรับรองห้องแล็ปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เป็นอีกภารกิจที่สำคัญของ สมอ. เพื่อให้ห้องแล็ป ได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือในระดับสากล ซึ่งจะเป็นการยกระดับด้านการมาตรฐานและการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยสินค้าหรือบริการที่ผ่านการทดสอบจากห้องแล็ปที่ สมอ. ให้การรับรองนี้จะได้รับการยอมรับ เมื่อส่งไปขายยังต่างประเทศ ประเทศคู่ค้าก็ยอมรับสินค้าของไทย เนื่องจากผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของสากล ช่วยลดการตรวจสอบซ้ำจากประเทศคู่ค้า เป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก และเป็นประโยชน์ต่อการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้น ห้องแล็ปใดมีความพร้อมตามมาตรฐานปี 2017 สามารถยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องรอให้หมดระยะเวลาการปรับเปลี่ยน เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง ทั้งนี้ สมอ. ได้เพิ่มช่องทางการยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 นี้ เป็นต้นไป” เลขาธิการ สมอ. กล่าวทิ้งท้าย --- 30 กรกฎาคม 2563 ---

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

30 ก.ค 2563

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 38-7/2563  ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเอสเอ็มอีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มพร้อมร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

28 ก.ค 2563

วันนี้ (28  กรกฎาคม 2563)  เวลา 18.00 น. นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พร้อมร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

อ่านต่อ...


Page 9 of 341