วันพฤหัสบดี, 20 ตุลาคม 2559 09:09

การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาค (OPOAI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560