วันอังคาร, 19 กันยายน 2560 14:40

ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และ ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง