วันอังคาร, 27 ตุลาคม 2558 09:55

ข้อกำหนดกรอบขอบเขตการดำเนินงานการว่าจ้างที่ปรึกษา(TOR)

กิจกรรมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหาร (Food Cluster) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และมูลค่าเพิ่ม ภายใต้อัตลักษณ์ Andaman Brand ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs ใน 18 กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558