folder ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Documents

document การขอต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ (109 download) Popular
document การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (98 download)
document การขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ (118 download) Popular
document การขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ แบบแร่ 5 (115 download) Popular
document การขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน (124 download) Popular
document การขอรับคืนค่าภาคหลวงแร่ถ่านหินที่นำไปใช้ภายในประเทศ (124 download) Popular
document การขอรับใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง แบบแร่ 23กรณีหน่วยงานอื่นตรวจวิเคราะห์แร่ (106 download) Popular
document การขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง แบบแร่ 23กรณีพิเศษ (106 download) Popular
document การขออนุญาตเปิดการทำเหมือง (99 download)
document การขออนุญาตเปิดการประกอบโลหกรรม (98 download)