folder กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Documents

document การขออนุญาตเปิดการแต่งแร่ (50 download)
document การขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่แบบแร่ 2 (50 download)
document การขออาชญาบัตรพิเศษ แบบแร่ 3 (47 download)
document การขออาชญาบัตรสำรวจแร่ %28แบบแร่ 1%29
document การขอเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง (30 download)
document การขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนผังและกรรมวิธีประกอบโลหกรรม (31 download)
document การขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนผังและกรรมวิธีแต่งแร่ (15 download)
document การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง (17 download)
document การขอเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง (26 download)
document การขอโอนประทานบัตรกรณีผู้ถือประทานบัตรถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ (20 download)