folder กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Documents

document การขอใบอนุญาตซื้อแร่ (แบบแร่ 20) (30 download)
document การขอใบอนุญาตทดน้ำหรือชักน้ำ%28แบบแร่12%29 (3 download)
document การขอใบอนุญาตทดน้ำหรือชักน้ำ(แบบแร่12) (29 download)
document การขอใบอนุญาตทำทางผ่านเขตเหมืองแร่ของผู้ถือประทานบัตรรายอื่น%28แบบแร่ 13%29 (2 download)
document การขอใบอนุญาตทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ %28แบบแร่ 10%29 (2 download)
document การขอใบอนุญาตนำมูลแร่หรือมูลดินทรายออกจากเขตเหมืองแร่%28แบบแร่ 16%29 (2 download)
document การขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม %28แบบแร่ 26%29 (1) (2 download)
document การขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารเกี่ยวกับการทำเหมืองหรือจัดตั้งสถานที่เพื่อการแต่งแร่ฯ (38 download)
document การขอใบอนุญาตปิดกั้น ทำลาย หรือกระทำให้เสื่อมประโยชน์แก่ทางหลวง หรือทางน้ำสาธารณะ (19 download)
document การขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง แบบแร่ 23 (16 download)