folder กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Documents

document การขอใบอนุญาตรับช่วงการทำเหมืองแร่ แบบแร่ 17 (21 download)
document การขอใบอนุญาตร่อนแร่ แบบแร่ 19 (44 download)
document การขอใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร แบบแร่ 28 (35 download)
document การขอใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร แบบแร่ 28 กรณีเป็นแร่ยิปซัม (23 download)
document การขอใบอนุญาตหยุดการทำเหมือง แบบแร่ 9 (39 download)
document การขอใบอนุญาตแต่งแร่ %28แบบแร่ 25%29 (1 download)
document การขอใบอนุญาตแต่งแร่ (แบบแร่ 25) (50 download)
document การขอใบแทน อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต (26 download)
document การออกใบอนุญาตนำแร่เข้าในราชอาณาจักร %28แบบแร่ 27%29 (2 download)
Image แผนผังกระบวนงานการต่ออายุใบอนุญาตแต่แร่ (3 download)