folder การส่งเสริมจริยธรรม

Documents

pdf การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการพัฒนาหน่วยงาน New

By 1 download

Download (pdf, 487 KB)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการพัฒนาหน่วยงาน.pdf

pdf ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สป อุตสาหกรรม

By 7 download

Download (pdf, 1.20 MB)

ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สป อุตสาหกรรม.pdf

pdf คู่มือจรรยาราชการ

By 7 download

Download (pdf, 4.93 MB)

คู่มือจรรยาราชการ.pdf

pdf ประมวลจริยธรรมข้าราชการ

By 9 download

Download (pdf, 137 KB)

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ.pdf

pdf พรบ มาตรฐานทางจริยธรรม

By 6 download

Download (pdf, 168 KB)

พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม.PDF

pdf ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนให้ความรู้ภายในหน่วยงาน New

By 1 download

Download (pdf, 252 KB)

ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนให้ความรู้ภายในหน่วยงาน.pdf

pdf รายงานการแลกเปลี่ยนให้ความรู้ผลประโยชน์ New

By 1 download

Download (pdf, 560 KB)

รายงานการแลกเปลี่ยนให้ความรู้ผลประโยชน์.pdf

pdf รายงานสรุปผลกิจกรรมการป้องกันการทุจริต New

By 1 download

Download (pdf, 260 KB)

รายงานสรุปผลกิจกรรมการป้องกันการทุจริต.pdf

pdf โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต New

By 2 download

Download (pdf, 1.11 MB)

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต.pdf