ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

(พ.ศ. 2561-2565)

วิสัยทัศน์

 “นครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรม”

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรม

สู่อุตสาหกรรมสีเขียว โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ขยายและสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง

(พ.ศ. 2561-2565)

วิสัยทัศน์

 

 “ลำปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข”

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

(เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน)

(พ.ศ. 2561 - 2565)

วิสัยทัศน์

 

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล บนพื้นฐานความโดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม