วันพุธ, 26 ธันวาคม 2561 16:55

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการเพื่อทำบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกในงานลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 31