วันจันทร์, 27 กุมภาพันธ์ 2560 15:18

ข้อกำหนดและขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (TOR : Term of Reference) โครงการลำปางเมืองเซรามิก กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพและพัฒนารูปแบบเซรามิกเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ