วันจันทร์, 24 เมษายน 2560 13:47

ขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR) จ้างเหมาดำเนินงานเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออก (The Clay Village) ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256