วันพฤหัสบดี, 15 กุมภาพันธ์ 2561 20:11

ขอบเขตของงานการจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference : TOR) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง