วันพุธ, 20 กุมภาพันธ์ 2562 14:33

ข้อกำหนดขอบเขตงานการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้ ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562