วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2558 00:47

รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด

          สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง  ได้รับมอบหมายจากจังหวัดลำปาง ให้ดำเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด  

ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สำนักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดลำปาง จึงได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 ราย  ตั้งแต่วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2558  โดยมีรายละเอียด

ตามประกาศที่แนบมานี้