วันพุธ, 30 กรกฎาคม 2557 14:30

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร

ด้วยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจะจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคคลากรในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อให้เกิดการตื่นตัวและเตียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในการก้าวสู่เป็นประชาคมอาเซี่ยนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 ซึ่งโครงการจะประกอบด้วยหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้และทักษะภาษาอังกฤษและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมให้กับบุคลลากรในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2557