วันพุธ, 30 กรกฎาคม 2557 15:00

รายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

รายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ไตรมสา 1, 2 (มกราคม - มิถุนายน 2557) และแนวโน้มไตรมาส 3 ปี 2557