folder มาตรการ

Documents

pdf คำสั่ง สอจ.ลำพูน ที่ 22/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

By 50 download

คำสั่ง สอจ.ลำพูน ที่ 22/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

pdf คำสั่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

By 41 download

คำสั่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

pdf ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

By 43 download

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

pdf ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน

By 52 download

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

pdf ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง มาตรการในการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

By 47 download

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง มาตรการในการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานฯ

By 38 download

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน