ยุทธศาสตร์

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม

จังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562