วันพุธ, 30 กรกฎาคม 2557 11:31

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ

ด้วยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจะจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมต่างๆ

ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อให้เกิดการตื่นตัว และเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย ในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.pol.cmu.ac.th/article.php หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 09-1634-8737, 08-1980-8073