วันพุธ, 05 มีนาคม 2557 13:07

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ประจำปี 2557 ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2557 ทั้งกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค

ด้วยสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2557 ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2557 ทั้งกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค โดยในกรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น 58 หลักสูตร (หลักสูตรใหม่ 9 หลักสูตร) ในส่วนภูมิภาครวม 6 จังหวัด จังหวัดละ 4-6 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรต่างๆ ที่กำหนดจัดขึ้นนั้นจะครอบคลุมหลายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรมากที่สุดในปัจจุบัน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน การบริหาร การตัดสินใจ การทำงาน และการเพิ่มคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริง โดยมีปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2557 แนบท้ายนี้