วันพุธ, 30 กรกฎาคม 2557 14:59

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ประจำปี 2557

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

ประจำปี 2557  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 ณ สถานประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ประกอบด้วย พนักงาน/เจ้าหน้าที่สถานประกอบการ ตัวแทนข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ผู้นำชุมชนและตัวแทนภาคประชาชน 

ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูนเพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

กระตุ้นการเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการที่มีต่อชุมชน และยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของเครือข่ายจังหวัดลำพูนและเครือข่ายในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย