วันพฤหัสบดี, 21 สิงหาคม 2557 08:41

การคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดลำพูน

คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดลำพูน ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ให้ประชาสัมพันธ์อย่างกว้่างขวาง

เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจจากหลายวิชาชีพได้ติดต่อสอบถาม และเสนอตัวเข้ารับการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 14-28 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ศาลาประชาคมจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการเลือกตั้ง โทร.053-560607 โทรสาร. 053-560-608