folder รายงานอื่นๆ

Documents

pdf รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล

By 9 download

Download (pdf, 177 KB)

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล.pdf

pdf รายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง

By 9 download

Download (pdf, 238 KB)

รายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

pdf รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงทุจริต

By 5 download

Download (pdf, 84 KB)

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงทุจริต.pdf

pdf สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน

By 6 download

Download (pdf, 283 KB)

สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน.PDF