folder จัดซื้อจัดจ้าง

Documents

pdf ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 63

By 17 download

Download (pdf, 268 KB)

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 63.PDF

pdf ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์

By 12 download

Download (pdf, 566 KB)

ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์.PDF

pdf ประกาศผล ผู้ชนะเช่ารถยนต์ พร้อมคนขับ 6 เดือน

By 14 download

Download (pdf, 246 KB)

ประกาศผล ผู้ชนะเช่ารถยนต์ พร้อมคนขับ 6 เดือน.pdf

pdf ประกาศผลผู้ชนะ

By 16 download

Download (pdf, 289 KB)

EB 5 (3.2) ประกาศผลผู้ชนะ.pdf

pdf ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา เช่าเต้นท์

By 16 download

Download (pdf, 241 KB)

ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา เช่าเต้นท์.PDF

pdf ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563

By 14 download

Download (pdf, 133 KB)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563.pdf

pdf ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562

By 19 download

Download (pdf, 59 KB)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562.pdf

pdf ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562

By 17 download

Download (pdf, 70 KB)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562.pdf

pdf ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562

By 16 download

Download (pdf, 67 KB)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562.pdf

pdf ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563

By 14 download

Download (pdf, 113 KB)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563.pdf

pdf ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563

By 13 download

Download (pdf, 158 KB)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563.pdf

pdf ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563

By 17 download

Download (pdf, 88 KB)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563.pdf

pdf ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563

By 12 download

Download (pdf, 75 KB)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563.pdf

pdf ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563

By 13 download

Download (pdf, 3.45 MB)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563.pdf

pdf ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2563

By 9 download

Download (pdf, 88 KB)

แบบรายงาน สรข.1 กรกฎาคม 63.pdf

pdf ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 2563

By 9 download

Download (pdf, 70 KB)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 -2563.pdf

pdf ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 2563

By 11 download

Download (pdf, 103 KB)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 - 2563.pdf

pdf ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 2563

By 14 download

Download (pdf, 78 KB)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3-2563.pdf